ABOT 660.00  |  ANL 10.69  |  ARPL 550.00  |  ATLH 366.55  |  ATRL 162.81  |  BNWM 30.00  |  CNERGY 5.27  |  COLG 2195.00  |  EFERT 88.65  |  EFUG 106.69  |  EPCL 74.95  |  FABL 24.08  |  FCCL 13.71  |  HGFA 5.45  |  IBFL 170.00  |  ICI 746.34  |  IGIHL 107.00  |  LOTCHEM 25.23  |  MARI 1735.09  |  MLCF 25.76  |  MUREB 404.99  |  NESTLE 5660.00  |  PAKT 936.00  |  PGLC 6.10  |  PKGS 390.00  |  POML 172.84  |  PSEL 1540.00  |  SML 40.00  |  SNGP 36.62  |  SRVI 331.53